Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach

Statut

Wprowadził: admin@icds
Data wprowadzenia: 16 | 10 | 2013
Modyfikacja: 16 | 05 | 2018
Wydrukuj

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. MARII KOWNACKIEJ

W ŁOMIANKACH, UL. WARSZAWSKA 73

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 73, jest 8-letnią szkołą publiczną, zwaną dalej „szkołą”. Nazwa używana na pieczęciach i stemplach jest
  w pełnym brzmieniu. Czasami może być używany skrót nazwy.
 2. Szkoła kończy się egzaminem ósmoklasisty uprawniającym do dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej.
 3. Zapewnia uczniom bezpłatną naukę według ramowych planów nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Prowadzi rekrutację uczniów opartą o zasadę powszechnej dostępności.
 5. Szkoła działa w oparciu o pewne tradycje:
 6. a)   co roku odbywa się uroczyste ślubowanie i  pasowanie na uczniów klas I;
 7. b)   uroczyste zakończenie edukacji wczesnoszkolnej;
 8. c)   uroczyste pożegnanie klas VIII;
 9. d)  w czasie uroczystości szkolnych odśpiewywany jest hymn państwowy
 10. e)   w każdym roku szkolnym jest obchodzona rocznica nadania szkole imienia poprzez:

– całoroczną pracę związaną z postacią patronki szkoły Marią Kownacką,

– obchody święta szkoły w dniu 11 kwietnia,

– systematyczne prowadzenie kroniki szkoły,

– opieka nad grobem patronki szkoły

 1. Informacje na  temat uczniów przekazywane są tylko rodzicom bądź prawnym opiekunom.

 

 • 2

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łomianki, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 2. Obwód szkoły jest określony przez organ prowadzący szkołę.

 

 • 3

 

Szkoła jest jednostką organizacyjną i działa na podstawie Uchwały VIII/54/99 Rady Miejskiej                                  w Łomiankach z dnia 30.04.1999r oraz  nr XXIV/307/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach                               z dn.09.03.2017 r.,( z późniejszymi zmianami) Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7,09,1991r.
oraz Ustawy o Systemie Oświaty dn.14.12.2016r. –Prawo Oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz.60)
oraz niniejszego statutu.

 

 • 4

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 3. Patronem szkoły jest Maria Kownacka.
 4. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły
  oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.
 5. kamery wizyjne obejmują następujące obszary

– wejście główne i boczne szkoły

– korytarze szkolne

– stołówka

– plac przed budynkiem szkoły

– plac zabaw za szkołą

 1. b) Rejestr i podgląd kamer znajduje się w pokoju nr 102 szkoły.
 2. c) Zapis obrazu wizyjnego może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewidzianych                   w Statucie Szkoły.

O monitoringu szkoły powiadomieni są: organ prowadzący szkołę oraz komisariat policji.

 

 • 5

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Łomianki.
 2. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły prowadzi jednostka obsługująca
 3. Integracyjne Centrum Dydaktyczno- Sportowe (ICDS) w Łomiankach.
 4. Jednostka o której mowa w ust. 2 prowadzi sprawy finansowo-księgowe, kadrowe
  i gospodarcze szkoły.
 5. Jednostka o której mowa w ust. 2 dba o utrzymanie budynku szkoły i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dba o ład i czystość w budynku szkolnym i wokół niego.
 • 6

 

Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o :

 1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły.
 2. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole.
 3. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 4. Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły.
 5. Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.
 6. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Łomianki.
 7. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 8. Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( DZ.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

Rozdział II  Cele i zadania szkoły

 

 • 7

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz wydawanych na bieżąco przepisach, w tym podstawy programowej z uwzględnieniem treści zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka i ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

 

 • 8

 

 1. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.
 2. Szkoła w zakresie nauczania, zapewnia uczniom zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na kolejnych etapach kształcenia.
 3. Uczy poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, zasad współżycia społecznego.
 4. Zapoznaje z historią narodową na tle historii europejskiej, kształci postawy patriotyczne oraz umiejętności wykorzystywania poznanej wiedzy w życiu codziennym poprzez efektywne współdziałanie w zespole, świadome podejmowanie decyzji i twórcze rozwiązywanie problemów.
 5. Wdraża do efektywnego i umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnej
 6. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie po ukończeniu szkoły byli aktywni, tolerancyjni i przestrzegali norm społecznych.
 7. W zakresie organizowania wolontariatu w szkole podejmuje się działania:
  1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
  2. uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
  3. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
  4. uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  5. kształtowanie postaw prospołecznych,
  6. kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
  7. podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz biblioteki szkolnej,
  8. podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz  z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
  9. W zakresie doradztwa zawodowego podejmuje się działania:
  10. a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
  11. b) pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
  12. c) prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
   i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej.

 

 

 

 

 • 9

 

 1. Realizując cele i zadania, szkoła gwarantuje  uczniom  pełny rozwój umysłowy, moralno- emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami w poszanowaniu ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Szkoła przestrzega zasad nauk pedagogicznych, przepisów prawa, a także zobowiązań wynikających z powszechnej deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Edukacja szkolna przebiega w etapach dostosowanych do faz rozwojowych dziecka:
 3. a)    edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III, gdzie zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel według ustalonego planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności;
 4. b)    bloki przedmiotowe i ścieżki edukacyjne w klasach IV-VIII, których realizacja odbywa się w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w formie oddzielnych zajęć.
 5. Integracji wiedzy przekazywanej w szkole  na poszczególnych etapach kształcenia służy wprowadzenie różnych form i aktywizujących metod nauczania oraz metody projektu.
 6. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 7. a)  szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
 8. b)   program wychowawczy szkoły, który opisuje treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;
 9. c)  program profilaktyczny.
 10. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Szkolny zestaw programów nauczania zatwierdza dyrektor szkoły.
 11. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Oparty jest na zasadach moralnych, komunikatywności, konsekwentnym działaniu i realizowany jest przez wszystkich nauczycieli.
 12. Program profilaktyczny jest realizowany systematycznie na wszystkich etapach kształcenia, przez wszystkich nauczycieli, zgodnie z potrzebami indywidualnymi i potrzebami środowiska,                                     we współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi.
 13. a)  szkoła powinna mieć pełne rozpoznanie sytuacji opiekuńczej, wychowawczej i materialnej uczniów oraz udzielać im właściwej pomocy do stwierdzonych potrzeb.
 14. Szkoła organizuje zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” dla uczniów klas V-VIII. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie, których rodzice (opiekunowie prawni)  wyrazili  na to zgodę. Zakres treści i sposób  nauczania regulują odrębne przepisy.
 15. Obok zadań wychowawczych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze  i profilaktyczne, odpowiednio do istniejących potrzeb.
 16. Konieczne jest podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

 • 10

 

 1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkole regulują obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z aktualnymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zatwierdzonymi uchwałą Rady Pedagogicznej. Załącznik nr 4.
 2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego uwzględniają przepisy rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) są informowani na początku roku szkolnego o kryteriach oceniania oraz wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania.
 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Ocenianie zdobytej wiedzy i umiejętności dokonywane jest u uczniów systematycznie w postaci różnych form, z zachowaniem obiektywności oceny.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia:
 7. a)  uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne – religię lub etykę ocenę otrzymaną
  z tych przedmiotów ma wliczaną do średniej ocen – śródrocznej i rocznej.
 8. Ocena roczna z dodatkowych zajęć, religii lub etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 9. W zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych, rodzaju i niepełnosprawności dziecka szkoła:
 10. a)    organizuje indywidualne nauczanie i wychowanie na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 11. b)   umożliwia uczniom niepełnosprawnym integrowanie się z zespołem klasowym.
 12. c)   popiera wszelkie inicjatywy zmierzające do zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły.

 

 • 11

 

Zadania szkoły, w zakresie udzielania pomocy materialnej i psychologiczno-pedagogicznej
są realizowane we współudziale  poszczególnych organów szkoły i innych instytucji o charakterze specjalistycznym, poprzez:

 1. Ochronę praw dziecka i ucznia
 2. Współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.
 3. Szkoła zatrudnia ponadto nauczycieli na specjalistycznych stanowiskach pracy: pedagoga szkolnego, logopedów, reedukatorów, nauczyciela prowadzącego rewalidację indywidualną, bibliotekarzy, wychowawców świetlicy, psychologa i pedagoga specjalnego dla dzieci z zaburzeniami objętych ustawą o wczesnym wspomaganiu, nauczycieli wspomagających.
 4. Pedagog realizuje swe zadania we współpracy z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami pozaszkolnymi (policja, sąd, opieka społeczna). Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:
 5. a)    rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 6. b)   określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 7. c)    udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
 8. d)   działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (dot. rodzin niepełnych, wielodzietnych, niewydolnych materialnie i rodzin zastępczych).
 9. e)    organizowania pomocy w zakresie dożywiania, wypoczynku wakacyjnego, zimowego, dofinansowywania wycieczek imprez kulturalno-oświatowych
 10. f)     dla uczniów mających trudności w nauce i z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są – w miarę potrzeb – zajęcia wyrównawcze i korekcyjne. Organizację tych zajęć proponuje pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcami klas, a zatwierdza dyrektor szkoły. Zajęcia te są organizowane w ramach posiadanych środków budżetowych albo też na zasadach współpracy z placówkami do tego powołanymi.
 11. g)    z tytułu zdarzeń losowych lub szczególnych uwarunkowań rodzinnych szkoła
  w porozumieniu z organem prowadzącym przy udziale Rady Rodziców i innych instytucji
  i organizacji – stara się zapewnić uczniom doraźną pomoc materialną.
 12. Dla uczniów z zaburzeniami mowy, utrudniającymi im naukę szkolną prowadzone są zajęcia logopedyczne.
 13. Uczniowie posiadający trudności w przyswajaniu wiadomości w określonych zakresach korzystają z pomocy reedukatorów.
 14. Dzieci niepełnosprawne, którym deficyty rozwojowe uniemożliwiają  naukę w szkole masowej korzystają z rewalidacji indywidualnej prowadzonej przez nauczyciela w ich środowisku domowym.
 15. Zdarza się, że zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej  odbywają się na terenie szkoły.
 16. W szkole działa świetlica szkolna przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole poza lekcjami ze względu na pracę zawodową rodziców (prawnych opiekunów) lub ze względu  na inne okoliczności uzasadnione bezpieczeństwem i dobrem dziecka.
 17. W szkole działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog specjalny i logopeda. Jego zadania i zakres obowiązków regulują oddzielne przepisy oraz regulamin.

 

 • 12

 

 1. Szkoła stwarza warunki nauki zgodne z zasadami bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz poza obiektami należącymi do  szkoły zgodnie z zasadami bhp.
 2. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów przebywających w szkole na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych  i pozalekcyjnych.
 3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. Szczególną uwagę na systematyczną kontrolę miejsca prowadzonych zajęć powinni zwrócić nauczyciele pracowni specjalistycznych typu: sala informatyczna, przyrodnicza, geograficzna, fizyczna, chemiczna, do zajęć wychowania fizycznego, korektywy itp.
 4. Na każdej lekcji powinna być sprawdzana lista obecności uczniów, w celu reagowania na nagłe „zniknięcia” uczniów ze szkoły.
 5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są w czasie przerw aktywne dyżury nauczycieli. Regulamin dyżurów w załączniku nr 1. Harmonogram dyżurów ustala powołany przez dyrektora zespół, przestrzegając następujących zasad:
 6. dyżury rozpoczynają się o godzinie 7:45 i trwają w czasie wszystkich przerw międzylekcyjnych,
 7. obejmują one cały budynek szkolny i wybieg przed szkołą,
 8. Nauczyciele – wychowawcy klas I-szych mają obowiązek przez pierwszy miesiąc (wrzesień) odbierania dzieci z szatni, świetlicy lub wyznaczonego miejsca przed rozpoczęciem zajęć  i sprowadzania ich do szatni i świetlicy po zajęciach. W kolejnych miesiącach nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję sprowadza dzieci do szatni.
 9. Uczniowie klas I – III i IV – VIII schodzą do szatni pod opieką nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję.
 10. Opiekę nad zdrowiem uczniów sprawuje pielęgniarka szkolna, która współpracuje z pracownikami szkoły w zakresie promowania zdrowego i higienicznego trybu życia. Bierze udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, a także sprawuje kontrolę warunków higieniczno – sanitarnych w szkole.
 11. Dla uczniów posiadających wady postawy oraz obniżoną sprawność fizyczną szkoła organizuje gimnastykę korekcyjną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 12. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania
  na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
  i zdrowia oraz informować o tym nauczycieli.
 13. Podczas zajęć poza terenem szkoły i w czasie trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia opieki zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 14. Szkoła organizując wycieczkę lub imprezę zobowiązana jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestników wg zasad określonych odrębnymi przepisami. Regulamin wycieczek załącznik nr 2

 

 • 13

 

Szkoła dostarcza możliwości pogłębiania zdolności i umiejętności uczniów,  poprzez:

 1. a)   Organizację zajęć pozalekcyjnych m.in.: -koła przedmiotowe, – koła zainteresowań,  – zajęcia sportowe, – zespoły muzyczne
 2. b)   Działalność klubów i organizacji uczniowskich (ZHP, SKS)

 

 • 14

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z posiłków (obiady)
 2. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej, określa ICDS i organ prowadzący.
 3. Kwestię opłat,  częściowego lub całkowitego zwolnienia z nich regulują odrębne przepisy.

 

 • 15

 

W celu realizacji ustaleń statutowych szkoła gwarantuje:

 1. a)    sale klasowe z wyposażeniem;
 2. b)   bibliotekę z bogatym księgozbiorem  oraz czytelnię;
 3. c) pomieszczenia dla świetlicy;
 4. d)   gabinet lekarski zatrudniający pielęgniarkę (na pełnym etacie);
 5. e) bogato wyposażone sale gimnastyczne i sale do gimnastyki korekcyjnej;
 6. f)   pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

 

Rozdział III Organy szkoły

 

 • 16

 

Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Uchwalają one regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa                   i niniejszym statutem.

 1. Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 4. powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 5. powoływanie komisji (statutowej, socjalnej, zdrowotnej) działających na terenie szkoły;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;
 7. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;
 8. dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 9. usunięto
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów;
 11. podawanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego przez kolejne lata szkolne;
 12. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności organizacji harcerskich), których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 13. rozstrzyganie sporów między organami szkoły, jeśli nie jest jedną ze stron konfliktu;
 14. występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 15. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 16. Dyrektor zapewnienia bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

Do zadań koordynatora należy:

 1. a) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 2. b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
 3. c) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
 4. d) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;
 5. e) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;
 6. f) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;
 7. g) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 2. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, od których przysługuje odwołanie do dyrektora w terminie 14 dni.
 4. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 5. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz instytucjami i organizacjami służącymi potrzebom dziecka.
 6. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.
 7. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące  w obwodzie szkoły, a w szczególności:
 8. a)   kontroluje wykonanie przez rodziców dziecka obowiązku:

– dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

– zapewnienia w porozumieniu z pedagogiem szkoły i wychowawcą klasy regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

 1. b)  prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo na wniosek Rady Pedagogicznej przenieść ucznia (spoza obwodu), sprawiającego trudności wychowawcze do jego szkoły rejonowej.
 3. Dyrektor szkoły współpracuje ze szkołami wyższymi oraz instytucjami kształcącymi nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 4. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

 • 17

 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 • 18

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminach i porządku zebrań zgodnie z regulaminem Rady.
 4. Zebrania Plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej”.
 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 6. zatwierdzanie planów pracy szkoły (dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych),programu wychowawczego szkoły;
 7. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 8. zatwierdzanie kryteriów ocen zachowania uczniów;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców;
 10. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, zgodnie z § 42 ust.3
 12. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 13. a)   roczną organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, szkolny zestaw programów nauczania ogólnego,
 14. b)    propozycję zawarcia umów ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie praktyk studentów,
 15. c)     projekty planu finansowego, a w szczególności propozycje dotyczące doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
 16. d)    projekty planów pracy Rady Rodziców, w części dotyczącej prowadzenia działalności wspierającej realizację statutowych zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
 17. e)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej, odznaczeń i innych wyróżnień (z wyjątkiem nagród dyrektora szkoły),
 18. f)    propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 19. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt oraz zmiany w statucie.
 20. Nie rzadziej niż dwa razy w roku Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 21. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela funkcji kierowniczej w szkole.
 22. W przypadkach określonych w punkcie 6, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną              w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 23. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 24. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 25. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na zebraniach, ze względu na możliwość naruszenia dobra osobistego uczniów lub ich rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 26. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o których mowa w odrębnych przepisach. Załącznik nr 6.

 

 

 

 • 19

Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. W Szkole tworzy się jedną Radę Rodziców w skład której wchodzą przedstawiciele szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych..
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły;
 4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności;
 5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;
 6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów                      i zadań szkoły;

2) współorganizowanie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu                          na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 1. a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 2. b) znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,
 3. c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 4. d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 5. e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców/Rady Szkoły należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. a) Programu Wychowawczo-profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli                      i rodziców;

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców   w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;

4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii
nie wstrzymuje postępowania;

6) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły określonego stroju.

7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

8) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych

9) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

10) Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

 1. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 1. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

 • 20

Samorząd Uczniowski

 

 1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu. Samorząd Uczniowski poprzez swoich przedstawicieli może przedstawić dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
  w szczególności dotyczących praw i obowiązków uczniów takich jak:
 3. a)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 4. b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 5. c)   prawo do organizacji „życia szkolnego”, przejawiającego się działalnością kulturalną, sportową i rozrywkową,
 6. d)    Uczniowie szkoły mają prawo wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Zasady dokonywania tego wyboru określa regulamin.

 

 • 21

 

 1. Zasady współdziałania organów szkoły określa Dyrektor Szkoły.
 2. 2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1). W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców/Radą Szkoły:

 1. a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy  do dyrektora szkoły;
 2. c) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. c) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2)  W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy
w zespole.

3)  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,                    a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4)  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego

 

 

Rozdział IV Organizacja szkoły

 

 • 22

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dzielą się na dwa semestry.
 4. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I –VIII oraz oddziały przedszkolne realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 • 23

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 6. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić: dla klas I-III do 25 uczniów, dla klas IV-VIII
  do 34 uczniów. Nie tworzy się oddziału tej samej klasy jeżeli średnia liczba uczniów w każdym
  z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
 7. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
 8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 9. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 10. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV- VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 11. W miarę potrzeb i możliwości finansowych wprowadza się zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne.
 12. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych przez organ prowadzący nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna być wyższa niż 12.

 

 • 24

 

 1. W klasach I – III prowadzona jest edukacja wczesnoszkolna. Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym.
 2. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.
 3. Nauczyciel (nauczyciele) powinien układać zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności.
 4. Wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić co najmniej  3 godziny.
 5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 • 25

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV –VIII jest system klasowo – lekcyjny.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30
  do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 

 

 

 • 26

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie  ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,
  w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły                    na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 • 27

 

 1. Rodzice uczniów każdego oddziału, a także uczniowie klas IV – VIII mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy. Wniosek musi posiadać uzasadnienie na piśmie. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z grupą zgłaszającą taki wniosek oraz z wychowawcą. Jeżeli rozmowy nie przyniosą rozstrzygnięcia konfliktu, wówczas dyrektor szkoły przedstawia wniosek Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. Po wysłuchaniu ich opinii dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 2. Propozycję zmiany wychowawców i przydzielania wychowawstw dyrektor szkoły przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz informuje o tych propozycjach Radę Rodziców, która może sformułować swoją opinię w tej sprawie.

 

 

 • 28

Świetlica szkolna

 

 1. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
  oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
  nie powinna przekraczać 25.
 4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły.
 5. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 6. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 7. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły w zależności
  od możliwości szkoły.
 8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 9. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym
  i tygodniowego rozkładu zajęć.
 10. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 11. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 12. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 13. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności
  od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 14. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub przez osoby upoważnione.
 15. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 16. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 17. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Regulamin świetlicy szkolnej – załącznik nr 3.

 

 • 29

 1. Organizacja biblioteki szkolnej

 2. Biblioteka wykorzystuje dwa sale lekcyjne:
  • czytelnia (14 stanowisk uczniowskich);
  • wypożyczalnia (ponad 14000 jednostek inwentarzowych);
  2.  W bibliotece zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy dwóch nauczycieli–bibliotekarzy,

w tym kierownika biblioteki i jednego nauczyciela – bibliotekarza.
3.  Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły.
4.  Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
5.  Dyrektor zapewnia bibliotece odpowiednio wyposażone pomieszczenia, warunkujące jej prawidłową pracę  oraz bezpieczeństwo   i nienaruszalność mienia.
6.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po ich zakończeniu.
7.  Czas pracy biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły i określony w regulaminie.
8.  Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są: na miejscu (uczniom, nauczycielom, pracownikom   szkoły, rodzicom/opiekunom prawnym) lub podczas zajęć (nauczycielom).
9.  Systematycznie dokonuje się selekcji zbiorów, wycofując nieaktualne i nieprzydatne, czy zaczytane zbiory.
10.  Biblioteka prowadzi bieżącą dokumentację swoich działań (roczny plan pracy, sprawozdanie semestralne   i roczne, dziennik biblioteki szkolnej itd.)
11.   Wydatki na bibliotekę obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli oraz sprzętu, druków   bibliotecznych, materiałów piśmiennych i folii do obkładania książek, pomocy dydaktycznych, środków  na organizację imprez bibliotecznych.
12.  Roczny plan finansowy przedkłada się do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej.
13.  Wydatki na potrzeby biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły oraz rada rodziców.
14.  Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 

 1. Cele biblioteki szkolnej

 2. Realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz

rodziców/opiekunów prawnych.
2.  Wspomaganie procesów nauczania i wychowania, edukacja kulturalna i informacyjna.
3.  Wspieranie kształcenia ustawicznego nauczycieli.

 

III. Podstawowe zadania biblioteki i nauczyciela-bibliotekarza

 1. Tworzenie warunków do korzystania z różnorodnych źródeł informacji i technologii informacyjnej

(księgozbiór podręczny, wystawy, lekcje biblioteczne w szkole   i Bibliotece Publicznej nt. wyszukiwania  informacji w komputerowym katalogu biblioteki, pomoc w przygotowywaniu prezentacji na zajęcia).
2.  Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów (dyskusje nt. zainteresowań   i preferencji czytelniczych  uczniów).
3.  Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się (np. wystawy nowości, Klub Detektywów

Literackich,   Pasowanie klas 1 na czytelnika biblioteki szkolnej, głośne czytanie dla klas 0 i 1).
4.   Organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (Koło biblioteczne dla   uczniów, warsztaty, spotkania autorskie, przygotowanie co miesiąc kalendarium rocznic i wydarzeń   kulturalnych, obchody Października – Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,  Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia i Dnia Czekolady).
5.  Gromadzenie zbiorów, w tym podręczników bezpłatnych, księgozbioru podręcznego (encyklopedii,  słowników, informatorów, przewodników, atlasów itp.), lektur, literatury pięknej i popularnonaukowej,   prasy, multimediów, gier i pomocy dydaktycznych, przepisów prawa oświatowego, innych wydawnictw  oraz dokumentów wewnętrznych szkoły.
6.  Opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.  Udostępnianie zbiorów.
8.  Tworzenie i organizowanie warsztatu informacyjnego.
9.  Propagowanie nowych technologii informacyjnych i medialnych (lekcje biblioteczne z katalogiem

komputerowym Biblioteki Publicznej w Łomiankach, informowanie  o ciekawych edukacyjnych stronach  internetowych i o audiobookach, e-bookach   oraz książkach dostępnych online).
10.  Praca pedagogiczna przy zastosowaniu różnych metod, form i środków (lekcje biblioteczne konkursy,   imprezy biblioteczne).
11. Współpraca w realizacji powyższych celów i zadań z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, rodzicami (finansowanie nagród książkowych przez radę rodziców, porady nt. literatury dla dzieci i młodzieży oraz psychologicznej, informowanie  o bieżących imprezach kulturalnych), innymi bibliotekami (w tym Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Warszawie– szkolenia, konkursy, zestawienia bibliograficzne, Biblioteką Publiczną w Łomiankach– lekcje biblioteczne, wystawy) i instytucjami (np. Izbą Pamięci Marii Kownackiej – Patronki Szkoły – spotkania, publikacje, konkursy).

 

 

 1. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza

 2. Odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki oraz bazy komputerowej.
  2. Współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym   i nauczycielami poszczególnych  przedmiotów.
  3.     Tworzy zespół uczniów pomagających w pracy biblioteki (Koło biblioteczne).
  4.    Odpowiada za realizację zadań i celów biblioteki zawartych w rocznym planie pracy biblioteki.
  5.    Sporządza roczny plan pracy, sprawozdanie semestralne i roczne, dziennik biblioteki szkolnej itd.
  6.     Prowadzi statystykę wypożyczeń.
  7.     Stosuje różne formy kształtowania kultury czytelniczej i informacyjnej, wspiera uczniów w procesie  uczenia się i samokształcenia.
  8.    Gromadzi zbiory, dokonuje ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z przepisami.
  9.    Organizuje i udostępnia warsztat informacyjny.
  10.   Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą biblioteki i jej zbiorów.
  11.  Poszerza wiedzę, doskonali umiejętności i warsztat pracy.

 

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 • 30

 

Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

 

 • 31

 

 1. W szkole mogą być tworzone następujące stanowiska kierownicze:
 2. a)    wicedyrektorzy,
 3. b)   usunięto
 4. c)  kierownik świetlicy,
 5. d)     kierownik biblioteki.
 6. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 7. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 8. Zakres obowiązków wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole ustala dyrektor szkoły.

 

 • 32

 

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6.06.1997r. KK.
 2. W celu potwierdzenia niekaralności, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 3. Nauczyciel szkoły realizuje zadania wynikające z planu dydaktyczno-wychowawczego,  z programu wychowawczego szkoły oraz z programów nauczania i obowiązujących w szkole ustaleń.
 4. a)    dba o prawidłowy rozwój osobowości ucznia, szanuje jego godność i respektuje jego prawa,
 5. b)   wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz przedstawia radzie pedagogicznej.
 6. c)   realizuje szkolny program nauczania i wychowania,
 7. d)   stosuje aktywizujące metody nauczania i wychowania,
 8. e)   odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy,
 9. f)    odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów,
 10. g)    inicjuje gromadzenie pomocy naukowych, literatury pomocniczej i popularnonaukowej oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń,
 11. h)   ocenia systematycznie i jawnie pracę uczniów, kierując się obiektywizmem,
 12. i)    stara się eliminować przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów,
 13. j)    współpracuje z rodzicami uczniów w kształceniu i wychowaniu ich dzieci,
 14. Podnosi systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe,
 15. Systematycznie prowadzi dokumentację szkolną według obowiązujących zasad.
 16. Realizuje zalecenia pohospitacyjne i powizytacyjne,
 17. Bierze czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały,
 18. Współpracuje ze społecznymi organami szkoły i realizuje postanowienia podjęte w ramach ich kompetencji,
 19. Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym lub rekreacyjno-sportowym, patriotycznym.
 20. Realizuje inne zadania  zlecone przez dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną.
 21. Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

 • 33

 

 1. Wychowawca klasy odgrywa wiodącą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych, pełni kluczową rolę koordynatora działań dydaktycznych  i wychowawczych całego zespołu pedagogicznego.
 2. Wychowawca w szczególności:
 3. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
 4. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół,
 5. ustala treści i formę zajęć tematycznych na godzinach do swojej dyspozycji (np. godzin wychowawczych),
 6. Współdziała z nauczycielami  uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
 7. Systematycznie współpracuje z pedagogiem szkolnym, z którym ustala sposoby pomagające w eliminowaniu i zapobieganiu trudnościom wychowawczym.
 8. Utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, udziela informacji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów.
 9. organizuje spotkania z rodzicami,
 10. na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje na piśmie rodziców ucznia o grożących mu ocenach niedostatecznych oraz obniżonej ocenie
  z zachowania.
 11. Włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
 12. Interesuje się warunkami życia i nauki swoich wychowanków.
 13. Rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki i działań profilaktycznych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu.
 14. Otacza opieką dzieci specjalnej troski.
 15. Na posiedzeniach  klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w swojej klasie.
 16. Jest odpowiedzialny za wyposażenie i estetykę powierzonej mu sali lekcyjnej.
 17. Wychowawca współpracuje z  Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, pedagogiem szkolnym, logopedą oraz pozaszkolnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka np. Rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 18. Wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale  ustala ocenę zachowania swojego wychowanka.
 • 34

 

 1. W celu zapewnienia właściwej współpracy, uzgadniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania oraz sposobów ich realizacji, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, tworzone są zespoły:
 2. a)   Zespół Wychowawczy,
 3. b)   Zespół Prozdrowotny
 4. c)   Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 5. d)   Zespoły przedmiotowe (edukacji wczesnoszkolnej, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy)
 6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 7. Cele i zadania zespołów obejmują:
 8. a)    wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i sposobów badania postępów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 9. b)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
 10. c)    współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
 11. d)   wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych
  i eksperymentalnych programów nauczania.

 

 

 • 35

 

Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa – Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Kodeks etyki nauczyciela – załącznik nr 5.

 

 

 

 • 36

 

 1. W szkole są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania szkoły jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.
 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 3. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do prezentowania uczniom szkoły przykładnej kultury osobistej i taktu. W szczególności niedopuszczalne jest obrażanie godności osobistej ucznia.

 

Rozdział VI Uczniowie

 

 • 37

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
 2. Do szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie.
 3. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów naukę w szkole może:
 4. rozpocząć dziecko, które ukończyło 6 lat, jeżeli odbyło roczne przygotowanie przedszkolne lub posiada opinię  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
 5. Dyrektor może zezwolić na rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego dziecku 6-letniemu, które wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej,
 6. odroczyć obowiązek szkolny dziecku 7-letniemu, decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 7. Dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 8. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię

Psychologiczno-Pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być

odroczone  do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 1. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych w różnym stopniu w tym głębokim w zajęciach w tym  rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie   z odrębnymi przepisami.
 2.   Organizację indywidualnego toku nauczania określają odrębne przepisy.
 3.    Do klasy programowo wyższej w ośmioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia

zamieszkałego w obwodzie szkoły na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej
  o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  w przypadku:

–   przyjmowania do  ośmioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

–   ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły.

 1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły mogą uczęszczać uczniowie mieszkający poza jej obwodem, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
 3. Przyjęcie dzieci spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy szkoły, powinno być uzgodnione z wychowawcą danej klasy.
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych ustalone są Zarządzeniem Burmistrza Łomianek. W postępowaniu rekrutacyjnym stasuje się kryteria określone corocznie w Uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach.
 5. Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną , która weryfikuje wnioski o przyjęcie
  do oddziału przedszkolnego w oparciu o kryteria ustalone przez Radę Miejską w Łomiankach.

 

 • 38

Uczeń ma prawo do:

 

 1. Zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z programów nauczania
  oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Właściwie zorganizowanego procesu edukacji i wychowania.
 3. Wychowania w rodzinie, opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
 4. Równości i życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania.
 5. Prywatności, swobody myśli, przekonań i wyznania.
 6. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą, w szczególności realizowania indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Motywowanej i jawnej oceny oraz stosowania znanych mu kryteriów pomiaru osiągnięć edukacyjnych.
 8. Powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych.
 10. Do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych).
 11. Przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego w sytuacjach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 12. Poszanowania godności osobistej i życia bez przemocy fizycznej.
 13. Korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii psychologicznej  i pedagogicznej, uzależnionych od  możliwości szkoły.
 14. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy, podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.
 15. Stowarzyszania się, uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.
 16. Do usprawiedliwień dni nieobecnych przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej lub ustnej.

 

 • 39

Uczeń ma obowiązek:

 

 1. Uczęszczania na zajęcia edukacyjne. Należytego przygotowywania się do nich oraz aktywnego udziału. Niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie.
 2. Godnie reprezentować szkołę.
 3. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych uczniów.
 4. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegać zasad higieny.
 5. Dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych.
 6. Dostosować wygląd oraz strój noszony na terenie szkoły do zapisów w statucie szkoły:
 7. a) codzienny strój ucznia powinien być schludny i czysty
 8. b) Zabrania się :

– noszenia krótkich bluzek odsłaniających ciało ( odsłonięty pępek, odkryte plecy, duży dekolt)

– noszenia zbyt krótkich spodenek i spódnic

– noszenia dużej ilości biżuterii ( zakaz noszenia długich kolczyków, naszyjników itp.)

– noszenia makijażu, malowania włosów i paznokci

–  noszenia butów na obcasie ( z wykluczeniem dni galowych)

 1. c) uczeń jest zobowiązany do noszenia fryzury odsłaniającej twarz
 2. d) podczas uroczystościach szkolnych i narodowych obowiązuje strój galowy składający się z białej  gładkiej bluzki/koszuli i granatowych lub czarnych spodni lub spódnicy.
 3. e)  dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określił, że obowiązującym elementem stroju galowego jest metalowa tarcza z logo szkoły, przypięta  z lewej strony w widocznym miejscu.
 4. f) nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących stroju będzie skutkowało upomnieniem wychowawcy klasy, upomnieniem dyrektora , obniżeniem oceny z zachowania.
 5. Uczestniczyć w uroczystościach szkolnych typu:

– rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

– ślubowanie klas pierwszych oraz zakończenia klas trzecich i ósmych;

– Dzień Edukacji Narodowej;

– Święto Szkoły;

– sprawdziany kończące poszczególne etapy edukacji

– inne uroczystości w tym patriotyczne (11Listopada, Konstytucja 3 Maja)

– inne dni wyznaczone przez dyrektora szkoły

Podczas tych uroczystości obowiązuje strój galowy

 1. Zachowywać się wzorowo.
 2. Przestrzegać postanowień statutu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
 3. Przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
 4. zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,
 5. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź zniszczone wyżej wymienione urządzenia.
 6. Przedstawić w terminie jednego tygodnia (licząc od ostatniego dnia nieobecności) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:
 7. zaświadczenia lekarskiego,
 8. oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

 

 • 40

Uczniom nie wolno:

 

 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
 4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
 5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
 6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
 7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 8. Zapraszać obcych osób do szkoły

 

 • 41

 

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
 2. a)     pochwałę wychowawcy wobec klasy,
 3. b)     pochwałę dyrektora szkoły wobec klasy,
 4. c)     pochwałę dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły,
 5. d)    list pochwalny dla rodziców,
 6. e)    wpis na świadectwie,
 7. f)    dyplom uznania,
 8. g)    nagrodę książkową,
 9. h)   nagrodę rzeczową
 10. Lista wyróżnień może być poszerzona o inne formy.
 11. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymywania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę, ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

 • 42

 

 1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych oraz świadome naruszanie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:
 2. a)   upomnieniem przez wychowawcę klasy wobec klasy,
 3. b)   upomnieniem przez dyrektora szkoły wobec klasy,
 4. c)   nagana dyrektora szkoły wobec szkoły
 5. d)   listem ostrzegawczym dyrektora szkoły do rodziców,
 6. e) zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych i wycieczkach
 7. f) przeniesieniem do równoległej klasy po decyzji rady pedagogicznej
 8. g) relegowaniem ucznia z poza obwodu do szkoły rejonowej
 9. h)   obniżeniem oceny z zachowania,
 10. i)   w przypadku naruszenia prawa przez ucznia, szkoła zawiadamia o tym fakcie Wydział Policji ds. Nieletnich.
 11. O zastosowaniu kary wychowawca  klasy powiadamia rodziców ucznia.
 12. Za szczególnie rażące wykroczenia uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie
  z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły podstawowej, chyba że ukończył 15 lat oraz Kurator Oświaty zwolnił tego ucznia od spełniania obowiązku szkolnego.
 13. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zastosowanej karze rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo odwołania się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 14 dni decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania.
  O podjętej decyzji powiadamia się ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 14. Wymierzona kara lub jej część może ulec zawieszeniu na okres próby, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Postanowienie o zawieszeniu kary wydaje osoba, która ją wymierzyła. Zawieszenie wykonania

kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych obowiązków.

 

Rodzice

 • 43

 

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są zobowiązani do:
 2. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o miejscu i sposobie realizacji tego obowiązku,
 4. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza szkołą lub oddziałem przedszkolnym
 5. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 6. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 7. usprawiedliwiania nieobecności i kontrolowania uczęszczania dziecka do szkoły, niedopełnienie obowiązku szkolnego, co należy rozumieć nieusprawiedliwiona nieobecność
  w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 8. współpracy z wychowawcą klasy i udziału w zebraniach klasowych,
 9. motywowania dziecka do właściwego zachowania i nauki w szkole.
 10. W sprawach dotyczących ucznia, rodziców obowiązuje, szybkie reagowanie na przejawy złego zachowania i kłopoty dydaktyczne oraz stawianie się na wezwanie wychowawcy, nauczycieli
  i dyrektora.
 11. Każdy z rodziców ma obowiązek reagować na przejawy niewłaściwego zachowania ucznia
  w szkole i poza szkołą oraz sygnalizowania wychowawcy lub dyrekcji zachowań uczniów świadczących o możliwości występowania indywidualnych lub grupowych niedostosowań społecznych.
 12. Rodzice uczniów mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 13. Dla zapewnienia warunków realizacji praw rodziców szkoła organizuje raz w miesiącu zebrania, w godzinach niekolidujących z ich pracą zawodową, a w czasie których obecni są w szkole wszyscy nauczyciele. Do wiadomości rodziców podawane są także godziny pracy dyrektora
  i jego zastępców oraz godziny pracy poszczególnych nauczycieli, po wcześniejszym umówieniu możliwe są indywidualne konsultacje z poszczególnymi nauczycielami.
 14. W miarę swych umiejętności i możliwości rodzice zobowiązani są:
 15. wspierać proces nauczania i wychowania,
 16. troszczyć się o dobre imię szkoły,
 17. dbać o materialne warunki funkcjonowania szkoły, wskazywać i wykorzystywać możliwości ich poprawiania.
 18. Rodzice zobowiązani są respektować uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
 19. Rodzice szczególnie zaangażowani we wspieranie pracy szkoły mogą otrzymać list pochwalny od Rady Pedagogicznej.
 • 44

 

W przypadku szczególnie rażącego zaniedbywania obowiązków wobec ucznia przez jego rodziców                   i nie reagowania na wezwania szkoły – dyrektor szkoły może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego.

 

 • 45

 

Zasady powoływania Rady Rodziców reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 • 46

 

 1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się zasadę obowiązkowego zapoznania się ze Statutem pracowników szkoły, rodziców i uczniów.
 3. Statut szkoły dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych:
 4. na stronie internetowej szkoły,
 5. w bibliotece szkolnej,
 6. w gablotach na korytarzach szkolnych.
 • 47

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje  dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 • 48

 

W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp. oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami szkoły mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

 • 49

 

Za bezpieczeństwo dzieci w czasie innych form zajęć na terenie szkoły odpowiadają organizatorzy tych zajęć.

 

 • 50

 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 • 51

 

 1. Zmiany w statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna. Przedstawia je następnie Radzie Rodziców.
 2. Usunięto.

 

 • 52

 

Regulamin Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz dokumenty dotyczące Kryteriów Ocen Zachowania, Szczegółowych Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego – uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

 • 53

 

Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia 12.01.2018 r. (Uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 21.11.2017 r. oraz 11.01.2018 r.), co zostaje przekazane do wiadomości Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.